Sunday
Jun242012

Zprávy z New Yorku / New York News

Přeji hezký den,
Hello to all,

chtěla bych velice poděkovat všem, kteří mi pomohli uskutečnit cestu do New Yorku! Bylo úžasné, jak se vše seběhlo rychle a musím říci, že to stálo za vynaložené úsilí i nevyspání.

I would like to thank to all of you who helped me make the trip to NY happen. It was incredible how fast everything came together and I have to admit, it was well worth the effort and even the sleep deprivation :)

Konference byla opravdu zajímavá. Nejvíce hodnotných informací přinesl zmocněnec pro krajanské záležitosti, Mgr. Stanislav Kázecký, PhD. Je s podivem, kolik programů Česká vláda financuje. To je dobrá zpráva pro nás, kteří žijeme v zahraničí. O konkrétních programech vás budu postupně informovat. Paní Lucie Slavíková - Boucher nám pověděla o současné situaci výuky češtiny pro děti v zahraničí a přiblížila nám práci Organizace Českých škol bez hranic.

The conference was very interesting. I was most impressed with information presented by Mr. Stanislav Kazecky who works for the Ministry of Foreign Affairs and focuses his work on Czechs living abroad. It is quite amazing to learn how many programs are there that are being financially supported by the Czech government. That's a good news, especially for us, people living abroad.

Vzhledem k tomu, že v tuto dobu největší počet lidí vycestoval domů, do Čech, nebudu ještě svolávat osobní setkání rodičů, kteří mají o výuku zájem. Zatím si sjednávám schůzku s panem Podhráským a panem Lenartem z Dallaskeho Sokola a CEFT.

I won't be announcing a personal meeting with parents just yet as so many families have left for summer vacations. I will be meeting with Mr. Podhrasky and Lenart from Dallas Sokol and CEFT.

Brzy vás pozvu k předběžné registraci, abych si udělala rámcovou představu o počtu a věku dětí se zájmem o studium. Samozřejmě vám ráda všem podrobně povím co jsem se dozvěděla v New Yorku. Chystám se svolat schůzku rodičů na začátek srpna, kdy už by snad většina lidí mohla být zpět v Dallasu. Touto dobou budu mít také jasno ohledně mnoha podrobností.

I will update school's web pages this weekend and I will invite you to informally register to give me and idea about the number and age of future students. I am happy to share all that I learned of course. I will set up a meeting at the beginning of August after many of the families return back to USA. I will also be clear about many details of this adventure.

Pokud tuto zprávu čtete v Čechách, prosím, kontaktujte mne. Ráda bych vás poprosila o zakoupení pár učebnic pro doplnění školního programu. Mám na mysli konkrétni tituly. Samozřejmě vám náklady nahradím.

If you read this message and you are currently in the Czech republic, please contact me! I would like to ask you to buy a few CZ language textbooks that I would like to incorporate in the school program. I have specific titles in mind. I will of course pay for the expense.

Děkuji, Thank you!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (12)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  czechschoolofdallas - Blog - Zprávy z New Yorku / New York News
 • Response
  czechschoolofdallas - Blog - Zprávy z New Yorku / New York News
 • Response
  Response: www.vouchercode.io
  czechschoolofdallas - Blog - Zprávy z New Yorku / New York News
 • Response
  czechschoolofdallas - Blog - Zprávy z New Yorku / New York News
 • Response
  Response: facebook.com
  czechschoolofdallas - Blog - Zprávy z New Yorku / New York News
 • Response
 • Response
  Response: Zariah Albir
  Zariah Albir
 • Response
 • Response
  Response: Terrarium TV
  awesome you have actually downloaded and install the older variation from upgrade it as the application states by clicking the "Update" switch as well as complying with the directions. One could see video clips great.
 • Response
  Response: Showbox Download
 • Response
 • Response
  VHczechschoolofdallas - Blog - Zprávy z New Yorku / New York

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Opening Credits | Main | Thank you! »