Saturday
Aug032013

NEW! A SLOVAK CLUB

 

Slovenský Klub zve všechny malé Slováky a jejich rodiče do svých řad.

Od září v Dallasu přivítáme Mgr. Petru Petráskovou, která se ujme tohoto počinu. Petra je Slovenka a její manžel Jan, je Čech. Těší se na to, že své dvě děti budou vychovávat rovnou ve třech jazycích. Petra vystudovala mimo jiné i logopedii na Masarykově Univerzitě v Brně a tak přivítáme v našich řadách opravdovou odbornici. Už brzy se seznámíme i s jejími dětmi, 3,5 letým synkem a roční dcerkou, také v České škole. Celé léto se připravovala na výuku, doma na Slovensku, a tak se na ni těším a tímto ji i oficiálně vítám.

Rozhodly jsme se začít literárně - hudební a pohybovou náplní, přivítat děti a rodiče, seznámit se s vámi. Vím, že je mezi vámi i mnoho starších dětí, pro které výuka tohoto formátu nebude zajímavá. Vás bychom rady přivítaly jako lektory/ mentory a vzory malým kamarádům. Během tohoto roku naše škola získá statut neziskové organizace a hodiny prožité s námi budete moci vykázat v mimoškolní charitativní činnosti.

Slovenský klub se bude scházet v neděli v 9 hodin ráno. 

Slovak Club invites all small Slovaks and their parents!

We are happy to welcome Petra Petraskova, Mgr. to our school. Petra will lead our new Slovak Club that we are forming after so many of you expressed interest. Petra is from Slovakia, and her husband Jan is from Czech. They are looking forward to bringing up their two children in 3 languages. Petra studied speech therapy at the Masarykova University in Brno. We will have a real specialist in our midst.  Very soon we will meet her three and a half year old son and one year old daughter in the Czech School. She was getting ready all summer long, back in Slovakia, while visiting with her family.

I am really looking forward to working with her - so this is an official WELCOME from me!

We decided to start with a literary, music and movement program. We want to meet the children and their parents. I know there are quite a few older children among us and that this form of education is not as interesting to them. I would like to invite them to cooperate with us as mentors and role models for their young friends. We will have non-profit status pretty soon and that means you will be able to claim hours spent with us as volunteering or charity work.  Let us know!

The Slovak Club will meet every Sunday from 9 - 10 am, this Fall.

 

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (45)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Zdobíme velikonoční kraslice. Decorating easter eggs - czech style. | Main | Financial Gift from the Czech Republic »